Artikel 1.
Huurder verklaart de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes in goede staat te hebben ontvangen. Bij het
ontvangen van de voertuigen krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de Scooters, Echoppers en/of Knaap E-Bikes in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 2.
Huurder van de Scooters en E-choppers dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat bij de Knaap E-Bikes is dit niet van toepassing. E-choppers zijn geschikt voor 1 persoon de Scooters en de Knaap E-Bikes voor 2 personen.

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4.
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te
hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 100,- per Scooter, € 50,- per E-chopper en/of € 50,- voor de Knaap
E-Bikes. Deze borg krijgt de huurder terug, als de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes in dezelfde staat als
bij ontvangst teruggebracht worden.

Artikel 5.
Het huren van de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet
aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of
goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Smartphone houder (indien aanwezig) die
op de voertuigen is gemonteerd, bij (val)schade is de huurder zelf verantwoordelijk voor geleden schade aan de
telefoon.

Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes W.A. verzekerd. Dit betekent dat er bij
schade aan derden ook een eigen risico van € 275,- per gebeurtenis is om onze voertuigen te herstellen van
schade, dit bedrag komt geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 7.
Bij schade aan de gehuurde Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit
gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder altijd ingelicht te
worden en dient een schadeformulier onmiddellijk ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel,
waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.

Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij of zij ervoor verantwoordelijk dat de
Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes altijd in het zicht staat en zal hij of zij er voor zorg dragen dat deze niet
wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Scooters, E-Choppers en/of Knaap E-Bikes

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes aan derden in
gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10.
De maximale afstand van de Scooters en/of de Knaap E-Bikes is 100 km / E-choppers is 55 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht.

Artikel 11.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem of haar verhuurde Scooters, E-choppers en/of Knaap E-Bikes omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is altijd gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling

Downloaden…..