ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1.
Huurder verklaart de Scooters / E-choppers in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de
Scooters / E-choppers krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de Scooters / E-choppers in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 2.
Huurder van de Scooters / E-choppers dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. Scooters / E-choppers is geschikt voor 1 persoon.

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de Scooters / E-choppers om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4.
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 100,- per Scooter / E-chopper. Deze borg krijgt de huurder terug, als de Scooters / E-choppers in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt.

Artikel 5.
Het huren van de Scooters / E-choppers geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Smartphone houder die op de voertuigen is gemonteerd, bij (val)schade is de huurder zelf verantwoordelijk voor geleden schade aan de telefoon.

Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de Scooters / E-choppers W.A. verzekerd. Dit betekent dat er bij schade aan derden
ook een eigen risico van € 275,- per gebeurtenis is om onze voertuigen te herstellen van schade, dit bedrag
komt geheel voor rekening van de huurder

Artikel 7.
Bij schade aan de gehuurde Scooters / E-choppers is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.

Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat de Scooters / E-choppers altijd in het zicht staat en zal hij/zij er voor zorg dragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Scooters / E-choppers.

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de Scooters / E-choppers aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10.
De maximale afstand van de Scooters is 100 km / E-choppers is 55 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht.

Artikel 11.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem of haar verhuurde Scooters / E-choppers omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

Downloaden…..