Op de bruikleenovereenkomst zijn van toepassing de onderstaande gebruiksvoorwaarden.1: Bestuurder(s) verklaren voorafgaande aan de bruikleenperiode te hebben ontvangen, gelezen en begrepen als mede akkoord te gaan met de Algemene bruikleenvoorwaarden van Kuijpers Scooters Deurne (eigenaar). Bestuurder(s) verplicht zich ter controle vooraf te legitimeren met een geldige rijbevoegdheid. Daarnaast dient de bestuurder(s) een geldig legitimatiebewijs achter te laten bij de bestuurder(s) tijdens de bruikleenperiode. De bestuurder(s) dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig bromfietsrijbewijs, motorrijbewijs en/of geldig Nederlands autorijbewijs. 2: Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en de gebruikersafspraken alsmede alle door bestuurder(s) gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de bestuurder(s) worden opgevolgd en uitgevoerd. De scooter bruikleenperiode is van 10.00 tot 14.00 uur / 14.00 tot 18.00 uur of van 10.00 tot 18.00 uur (halve dag of hele dag). Bij vroegtijdig terug bezorging blijft de volledige overeengekomen rijs gelden. Inlevering dient te geschieden op een vast vooraf afgesproken plek en tijdstip! Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen bruikleenperiode geldt een direct te betalen boetetoeslag van € 15.00  per scooter per heel of gedeeltelijk verstreken uur. De scooter dient volledig volgetankt te worden ingeleverd. Indien de scooter niet volledig vol is volgetankt, wordt per scooter bovenop de gebruikte benzine € 15.00 extra in rekening gebracht. Reeds nu voor alsdan verstrekt bestuurder(s) een onherroepelijke volmacht aan bestuurder(s) om na de bruikleenperiode dan wel bij bestuurder(s) afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, en deze op een inname afleverformulier namens bestuurder(s) voor gezien en akkoord ter eindafrekening af te tekenen. 3: Bestuurder(s) dient zich ten allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het voertuig om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolgen van het begaan van verhoogde stoepranden, bospaden onverharde, dan wel veldwegen worden direct in rekening gebracht aan de bestuurder(s).  Het is ten strengste verboden om alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen  beïnvloeden te gebruiken voorgaande of tijdens het gebruik van de scooter 4: Alle verantwoordlelijkheid betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf gegeven schriftelijke bruikleenvoorwaarden en de instructies, dan wel de mondelijke communicatie aan deelnemers van arrangementen valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de informatieplicht dan wel zorgplicht van opdrachtgever en/of de aan ons aangewezen contactpersoon. Alle extra (consumptie) kostenbuiten de aangeboden arrangementen worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, bestuurder(s).
5: Vervoer naar of het ophalen van scooters bij hotel of locatie,  kan eerst na reservering door ons efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen en locatie tegen overeengekomen prijs gebeuren. Daarbuiten offreren we alle transport op uw verzoek. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur inrekening worden  gebracht tegen een tarief van 15 euro (incl. btw) per heel of gedeeltelijk versteken kwartier. 6: Bestuurder(s) zal als een goed beheerder de aan hem/haar uitleen scooter onder zich houden. Bestuurder(s) is ten allen tijde gerechtigd om het voertuig na vermeend en/of gebleken misbruik onmiddellijk middels vroegtijdige terugvordering in te nemen, zonder het recht van bestuurder(s) op enig restitutie van het bruikleenbedrag. De bestuurder(s) heeft te allen tijde het recht om onder uitsluitend ter aan bestuurders-beoordeling vallende (weers-) omstandigheden zonder enig vergoeding de bruikleenovereenkomst direct te annuleren of te beëindigen indien de veiligheid in gebaar dreigt te komen. 7: Na een telefonische of e-mail pré-reservering dient ter definitieve reserveringsbevestiging door de bestuurder(s) onmiddellijk minimaal 50% van de overeengekomen bruikleenprijs te worden betaald middels overboeking op ABN rekening nummer IBAN NL25RABO0143314777  t.n.v. Kuijpers Scooters Deurne. Vermeld bij de betaling altijd uw naam en gewenste bruikleendatum en indien bekend de offerte nummer. 8: Door Kuijpers Scooters Deurne is, met 200 euro voor bestuurder(s)s eigen risico, uitsluitend enkel en alleen een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) afgesloten die dekking bied conform (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Bestuurder(s) dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het ontgaan van de bruikleenovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan de scooter ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, schuld of opzet tijdens het gebruik van de scooter. 9:  Bestuurder(s) dan wel bestuurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de scooter altijd op stuurslot te zetten en ten alle tijden aan het achterwiel te zekeren met het bijgeleverde klasse 4 kettingslot. De bestuurder(s) is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een correcte / volgens instructiebevestiging van de scooter aan een niet lost te maken vast object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal, hek of boom) De scooter mag nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.  10: Verzoeken tot wijziging van het aantal deelnemers bij arrangementen of gedeeltelijk dan wel gehele annuleringsverzoeken kunnen door bestuurder(s) tot maximaal 7 dagen van te voren via E-mail worden ingediend. Bestuurder(s) blijft daarbij de boekingskosten en de aanbetaling verschuldigd. Alle door bestuurder(s) gedane (aan)betalingen worden niet bij annulering gerestitueerd wanneer niet als reden voor annulering regen, storm of ander noodweer kan worden opgevoerd. De bestuurder(s) is ten allen tijden zonder opgave van redenen gemachtigd de bruikleenovereenkomst op te schorten of te annuleren. 11:  Het gebruik van de scooter is geheel voor eigen risico van de bestuurder(s). bestuurder(s) is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook aan bestuurder(s) of diens lijf-, of lijfgoederen dan wel aan derden welke schade hoe dan ook is genaamd of ontstaan. Mogelijke aansprakelijkheid door nalatigheid dan wel grove schuld van bestuurder(s) is altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bruikleenprijs dan wel het bruikleenarrangement. 12: Bestuurder(s) is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door diefstal/vermissing en alle schade daaromheen. Bestuurder(s) is verantwoordelijk voor schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, welke aan de scooter is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van de bestuurder(s) of van derden. Bij een schade enkelzijdig of met betrokkenheid van een derde partij dient de bestuurder(s) direct op de hoogte te worden gesteld. Een schadeformulier dient op locatie (van het ongeval of op de plaats waar de schade is ontstaan) in bijzijn van bestuurder(s), bestuurder(s) en tegenpartij, indien betrokken,  te worden ondertekend. De bestuurder(s) verklaart via deze overeenkomst aan bestuurder(s) alle medewerking te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade.  Bij diefstal, vermissing is de bestuurder(s) aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter De schade door bestuurder(s)ving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct na het eerst gedane verzoek voldoen van het totale door Kuijpers Scooters Deurne geleden schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitenrechtelijke kosten ten laste van de bestuurder(s). 13: Voor het doorberekenen van ontvangen geldboetes ten gevolgen van de door bestuurder(s) begane overtredingen van verkeersvoorschriften gedurende de overeengekomen bruikleenperiode berekent Kuijpers Scooters Deurne aan de bestuurder(s) alle extra administratiekosten met een minimum van € 45.- (incl. btw) per boete/overtreding. Alle kosten ten behoeve van een schadetaxatie worden met een minimum van € 90.- (incl. btw) handelingskosten per schade aan bestuurder(s) in rekening gebracht. 14: Het is niet toegestaan het voertuig, door de bestuurder(s), aan derden in gebruik of onder bruikleen af te staan dan wel de bruikleenrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Ook tijdelijke overdracht is niet toegestaan. 15: Als gedurende de bruikleenovereenkomst dan wel na de bruikleenperiode blijkt dar hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt bestuurder(s) hierbij bestuurder(s) (Kuijpers Scooters Deurne) om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de bruikleenperiode middels deze machtiging af te schrijven van bestuurder(s)s onderstaande bank- of girorekening. Dit geschiedt via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening van deze overeenkomst machtigt de bestuurder(s) de bestuurder(s) tot het bovenstaande. 16: De contant of per pin-/bankbetaling voldane borgsom per scooter bedraagt bij 1 stuk:  € 150.00 per scooter. De borgsom ontvangt de bestuurder(s) terug na de bruikleenperiode indien de scooter onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de bruikleenovereenkomst teruggebracht wordt. De bestuurder(s) is gerechtigd het bedrag van de ontstane direct met de gestorte waarborgsom(men) te verrekenen onverminderd het recht van bestuurder(s) op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald door meerdere bestuurder(s)s kan en zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door bestuurder(s) worden aangewend.