HUURVOORWAARDEN 2024 

Artikel 1.
Huurder verklaart de voertuigen in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de voertuigen krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de voertuigen in dezelfde staat terug te brengen. 

Artikel 2.
Huurder van de voertuigen dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. E-choppers zijn geschikt voor 1 persoon, de Duo-choppers en de E-scooters voor 1 persoon met kind met een maximum belasting van 150 kg in totaal. 

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de voertuigen om te gaan en het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit. 

Artikel 4.
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 100,- per E-scooter en € 50,- per E-chopper. Deze borg krijgt de huurder terug, als de voertuigen in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht worden. 

Artikel 5.
Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Smartphone houder (indien aanwezig) die op de voertuigen is gemonteerd, bij (val)schade is de huurder zelf verantwoordelijk voor geleden schade aan de telefoon. 

Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de voertuigen W.A. verzekerd. Dit betekent dat u voor de eigen schade aan het voertuig een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis heeft om de voertuigen te herstellen van deze schade, dit bedrag komt geheel voor rekening van de huurder. 

Artikel 7.
Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. In geval van schade aan het gehuurde voertuig is de huurder verplicht de verhuurder onmiddellijk telefonisch in te lichten en dient een schadeformulier meteen ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. De geldende tarieven voor de meest voorkomende schadeposten (incl. arbeidskosten) kunt u opvragen bij de verhuurder.

Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is de huurder ervoor verantwoordelijk dat de voertuigen altijd in het zicht staat en zal de huurder er voor zorg dragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal / vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de voertuigen. 

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 10.
De maximale afstand in zomerperiode van de E-scooters, E-choppers, Duo E-choppers en E-bikes maximaal 40 km en in de winterperiode maximaal 30 kilometer. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Wanneer de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht, deze kosten worden in mindering gebracht van uw borg. 

Artikel 11.
Bij het vroegtijdig terug inleveren van het voertuig, vindt geen restitutie van (een deel van) de huursom plaats. Bij het onaangekondigd en/of zonder toestemming van de verhuurder te laat terug inleveren van het voertuig, wordt er € 10,- per voertuig per half uur in rekening gebracht, welke direct dient te worden voldaan. 

Artikel 12.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem of haar verhuurde voertuigen omgaan en deze volgens de bestemming gebruiken. Verhuurder is altijd gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling van de borg. 

Artikel 13.
De huurder kan de reservering tot 14 dagen voor de startdatum van de huur kosteloos annuleren. Indien de huurder binnen 14 dagen voor de startdatum, maar uiterlijk 8 dagen voor de startdatum van de huur annuleert, wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 7 dagen tot de dag voor de startdatum van de huur wordt 75% van de totale huursom in rekening gebracht. Bij annuleren vanaf 3 dagen voorafgaand of op de dag zelf en in geval van no-show (niet op komen dagen en tevens niet vooraf annuleren of verplaatsen van de reservering) wordt de volledige huursom in rekening gebracht. Bij dusdanig slecht weer dat het niet verantwoord is om met het gehuurde voertuig op pad te gaan (te beoordelen door de verhuurder circa 1 uur voor aanvang van de activiteit), kan de activiteit in goed overleg kosteloos verplaatst worden naar een alternatief tijdstip, op basis van beschikbaarheid en uiterlijk binnen 6 maanden na de oorspronkelijke datum. Hierbij zijn zaterdagmiddag en het hoogseizoen uiteraard niet uitgezonderd. 

(Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden, Copyright Kuijpers Verhuur & Outdoor)