Artikel 1. 
Huurder verklaart de voertuigen in goede staat te hebben ontvangen. Bij het
ontvangen van de voertuigen krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder
wordt geacht de voertuigen in dezelfde staat terug te brengen. Dit houdt in dat
onze brandstof voertuigen af getankt met (E5) EURO 98 teruggebracht dienen te
worden.

Artikel 2.
Huurder van de voertuigen dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en
dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig
bromfietscertificaat. E-choppers zijn geschikt voor 1 persoon, de Duo-choppers
voor 1 persoon met kind tot max. 15 jaar, Scooters en E-scooters voor 2
personen met een maximum belasting van 150 kg.

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse
wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de
verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de voertuigen om
te gaan en het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4.
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de
overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag
van € 100,- per Scooter of E-scooter en € 50,- per E-chopper of Duo-chopper.
Deze borg krijgt de huurder terug, als de voertuigen in dezelfde staat als bij
ontvangst teruggebracht worden.

Artikel 5.
Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet
aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de
huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de
daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Smartphone
houder (indien aanwezig) die op de voertuigen is gemonteerd, bij (val)schade is
de huurder zelf verantwoordelijk voor geleden schade aan de telefoon.

Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de voertuigen W.A. verzekerd. Dit betekent dat u
voor de eigen schade aan aan het voertuig een eigen risico van € 1000,- per
gebeurtenis heeft om de voertuigen te herstellen van deze schade, dit bedrag
komt geheel voor rekening van de huurder.
Bij diefstal/vermissing wordt de dagwaarde van het voertuig volledig op de
verhuurder verhaald. 

Artikel 7.
Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, ongeacht of
dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. In geval van schade aan
het gehuurde voertuig is de huurder verplicht, de verhuurder onmiddellijk
telefonisch in te lichten en dient een schadeformulier meteen ingevuld te
worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde
onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. De geldende tarieven voor de meest
voorkomende schadeposten (incl. arbeidskosten) kunt u opvragen bij de
verhuurder.

Artikel 8. 
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is
hij of zij ervoor verantwoordelijk dat de voertuigen altijd in het zicht staat
en zal hij of zij er voor zorg dragen dat deze niet wordt gestolen.
Bij diefstal / vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de
voertuigen. 

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in
gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen.

Artikel 10.
De maximale afstand van de brandstof Scooters is 100 km / E-scooters,
E-choppers, Duo E-choppers en E-bikes max. 40 km. De huurder wordt geacht zich
hieraan te houden. Wanneer de accu leeg raakt door het overschrijden van de
maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht, deze kosten
worden in mindering gebracht van uw borg.

Artikel 11.
Bij het vroegtijdig terug inleveren van het voertuig, vindt geen restitutie van
(een deel van) de huursom plaats. Bij het onaangekondigd en/of zonder
toestemming van de verhuurder te laat terug inleveren van het voertuig, wordt
er € 10,- per voertuig per half uur in rekening gebracht, welke direct dient te
worden voldaan.

Artikel 12.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem of haar verhuurde voertuigen
omgaan en deze volgens de bestemming gebruiken. Verhuurder is altijd gerechtigd
om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling van de
borg.

Artikel 13.
De huurder kan de reservering tot 14 dagen voor de startdatum van de huur
kosteloos annuleren. Indien de huurder binnen 14 dagen voor de startdatum, maar
uiterlijk 8 dagen voor de startdatum van de huur annuleert, wordt 50% van de
totale huursom in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 7 dagen tot de dag
voor de startdatum van de huur wordt 75% van de totale huursom in rekening
gebracht. Bij annuleren vanaf 3 dagen voorafgaand of op de dag zelf en in geval
van no-show (niet op komen dagen en tevens niet vooraf annuleren of verplaatsen
van de reservering) wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
Bij dusdanig slecht weer dat het niet verantwoord is om met het gehuurde
voertuig op pad te gaan (te beoordelen door de verhuurder circa 1 uur voor
aanvang van de activiteit), kan de activiteit in goed overleg kosteloos
verplaatst worden naar een alternatief tijdstip, op basis van beschikbaarheid
en uiterlijk binnen 6 maanden na de oorspronkelijke datum.
Hierbij zijn zaterdagmiddag en het hoogseizoen uiteraard niet uitgezonderd.

(Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.)